Tuesday, 11 January 2011

ျခာဟြံလအ္ ကဝးဒြက္တဿိ ပါေမာကၡဆာန္ တိတ္ေဏာင္

စၜန္ထဝ္ - သဿာဒေယွ္ဒြက္မန္ဒယွ္ ပါေမာကၡဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ကဝးဓါတ္တဿိ မှံဳယဿဳ “ႏြံမံင္ဏီ” ဂွ္ ပႜဲဂိတုဂ်ာႏၷဝါရ႘ ၁၅ ဏံ ၾတးပတိတ္ဏာကႝု ပုရိသာတ္ေကာန္ဂကူမန္တံေရာင္ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ကဝးတိတ္တဿိလဿဳဟ္ဏံဂွ္ ရန္လဝ္ သြက္ဂြံပတိတ္ ပႜဲသှာံ ၂၀၁၀ ကီုေလဝ္ ဟိုတ္ႏူခက္ခဲုကႝု ပေရင္ၾသန္တဲု ဒးလဇဲုအာေရာင္ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
“ဒြက္ဂွ္ စ႘ဇန္လဝ္ တဲုတဲုမံင္ရ၊ ဒးဟီုတပ္ပ္ေတွ္ ၾသန္ေလဝ္၊ လဿဳဟ္ေတွ္ တၜမူ တိုင္ပၠဵကႝု စဵနာဲတံ ပတိတ္ကႝုၾသန္တဲုေတွ္ အာစာေကှဟ္ ဇာတိနာဲ စ႘ဇန္ကႝုလဝ္ရ” သာ္ဏံ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ၐိုန္ရ ညးတှဟ္ ကမၜက္မံင္ ဂကူမန္ကီုေလဝ္ ဂကူမန္ဂွ္ ဟြံအိုတ္ဏီတဲု ႏြံမံင္ဏီဖိုဟ္ေရာင္ဂွ္ ပံက္အဓိပၸါယ္ ခ်ဴဇန္လဝ္ ပႜဲကႜိဳပ္ကဝးဒြက္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဂွ္ရ။
“ယဝ္ရဟီုကႝု ပေရင္ေကာန္ဂကူမန္ေတွ္ ဂကူမန္ပ႙ုဂွ္ ညးတှဟ္ကမၜက္ေလဝ္ ေဍံဟြံကၜက္ပုဟ္္၊ ဂကူပ႙ုဂွ္ ႏြံမံင္ဏီ၊ ဒးဟီုေတွ္ ႏြံမံင္စုင္ေလဝ္၊ အိုတ္ေကှာတ္ ဒးသေရာပ္တဲုဟီုေတွ္ မန္ဂွ္ဟြံအိုတ္အာပုဟ္ မန္ဂွ္ ႏြံမံင္ဏီ၊ အဓိပၸါယ္ေဍံ ဗီုဂွ္” သာ္ဏံ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ၐိုန္ရကဝးကူဆာဲ ကဝ္ပ႘ (copy) ပႜဲေခတ္ေအန္တာနိတ္ဏံ ဒယွ္မံင္တဲု ရဲပတိတ္ကဝးတံ ပရဲဟြံမြဲကီုေလဝ္ မိက္ဂြံပတိတ္ပရဲ ပေရင္ဂကူတဲု မၵးပတိတ္ကဝးဏံေရာင္ တၜမူ နာဲတိုင္ပၠဵ ဟီုရ။
“ေခတ္လဿဳဟ္ဂွ္ ေခတ္ကူဆာဲကဝးပေတာံ ေခတ္ေဍံတဵတက္မံင္ဂွ္တီမံင္ရ၊ ပ႙ုပတိတ္ကဝးမြဲဂွ္ အဓိကေဍံ မင္စဿ႘စပရဲတိတ္ ဟြံေသင္ပုဟ္၊ အဓိကမင္စဿ႘စ ပရဲအႏုသုခုမ၊ မြဲပၜန္ဂွ္ လတူဂကူပ႙ု ပ႙ုဂြံဆဝ္မၛဳဟ္ဏာ၊ အဓိက ပ႙ုေကတ္ပရဲ လတူဏံရေဏာင္” သာ္ဏံ တၜမူ နာဲတိုင္ပၠဵ ဟီုရ။
ပဲႜကဝးဓါတ္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဏံဂွ္ ဒြက္ပေရင္ဆာန္ေလဝ္ႏြံ၊ ပေရင္ဘဝေလဝ္ပါတဲု၊ ပေရင္စိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူေလဝ္ ပါမံင္ကီုရ။
ကဝးဓါတ္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဏံဂွ္ သုင္ေစာဲလဝ္ အခိုက္ေကၜာန္ (Tune) နကႝုအလႝုဇကုဖအိုတ္တဲု ပါေမာကၡဆာန္ကႝု ဂမၻ႘ဆာန္တံ ဒယွ္လဝ္ရ။ ပါေမာကၡဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ၈ ဒြက္၊ ဂမၻ႘ဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ၄ ဒြက္တဲု ဒြက္ဂေကာံ ပါလုပ္ မြဲဒြက္ရ။
ပႜဲကဝးဂွ္ေတွ္ အၥာေကှဟ္ဒယွ္ေခမာနန္၊ ဗၜာဲမန္လြ႘ရတ္၊ ဒ႑ာရ႘၊ ဇာတိနာဲ၊ မန္နာဲဆာန္၊ ပါရဂူဟံသာ၊ ပါေမာကၡဆာန္တံ ခ်ဴဇန္လဝ္ရ။
ကံက္နုက္နင္ႏူ: http://mon.monnews.org/?p=801 ဏံရ

No comments:

Post a Comment