Monday, 28 February 2011

စုႝဂကူမန္ ဗၜးၐး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံသၜးလြဟ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကႝု ၆၄ ဝါ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ အေဃာကႜိဳက္သၠဳိပ္တံ ေရွ္ေသွ္မံင္အလံေကာန္ဂကူ
ဌာန္ပ႐ုိင္ဗၜးၐးမန္-လုကဵ ေကာန္ဂကူမန္တံ ဟြံဂြံအေခါင္ဗၜးၐးဏီ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံသၜးေကၜံ ဂၜံင္တရဵရပ္လြဟ္ဏီေရာင္ဂွ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတံ ဟုီးဂးဏာ ပႜဲသဘင္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ ၆၄ ဝါ မေကၜာန္ဗဒွ္ ပႜဲကြာန္ပှင္ဗိုန္ ဇေရင္တိဍာ္ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။
“မိက္ဂြံေသာင္ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ၐိုဟ္ဟ္ႀသိဳဟ္ဟ္တဲု ပ႙ုေဒံါကၜဳင္ပန္ေပွာ္ကႝု အလႝုအသ႘ပှာန္ေဏာင္၊ ဆဂး ပု႙ဟြံဂြံကၜဳင္ အေခါင္ေသာင္ကလးပုဟ္” သာ္ဝြံ ဒု-ဥကၠဌ ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲရႆ ဟီုဏာ ပႜဲသဘင္ကှာဂွ္ရ။
“ေဍံ (အလႝုအသ႘ပှာန္ဗဿာ) ကႝုပ႙ု အပ္လြဟ္ကႝု ေဍံတံ၊ ဗုီဗုီဏံ ဆလအ္ေလဝ္ ပ႙ုဟြံေကၜာန္ပုဟ္၊ ပ႙ုပံင္ေတာဲကႝု ညးဍဳင္ကြာန္ပု႙တံတဲု ဒႝုကႝုဂြံအေခါင္ဗၜးၐးဂွ္ ပ႙ုဆက္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္ရပ္လြဟ္ေဏာင္” သာ္ဝြံ နာဲရႆ ဆက္ဟီုရ။
ဂိတုေသပ္ေတမ္ပါ ၁ စြံလကၠရဵအိုတ္ ဒးအပ္လြဟ္ေရာင္၊ ယဝ္ရ ဟြံပအပ္မၢး ကေလင္စဿတ္သမၲီ ဂေကာံရပ္လြဟ္ပလုီပလာ္ အတိုင္ေၾတံေတံပၜန္ေရာင္ အလုႝအသ႘ပှာန္တံ ကုႝကၜဳင္ျဇဟတ္ဓရိုဟ္ဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံဒုင္တဲ ကေလင္ဏာအေရဝ္ ဗဗြဲေသှာဝ္တုဲ တင္တုပ္စိုတ္ ပေရင္ေဒံါပန္ေပွာ္ ႏူသှာံ ၁၉၉၅ ေတံဂွ္ေလဝ္ လုီလာ္ကၜဳင္ရ။
သြက္ဂြံတဝ္ေစှဟ္ကႝု အလႝုအသ႘ပှာန္ နကႝုပေရင္ပှာန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ေလဝ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္တုဲ ကေလင္ေကာ္လဝ္ သဂံင္ေဒံါဇူ မှဳံကုႝအေစာံစရာဲ ဗတိုက္ပှာန္တံရ။
ႀကဵႏူေဒံါပန္ေပွာ္လုီတဲု သဂံင္ေဒံါဇူ ၐိုတ္ ၁၀၀ တၜ ကေလင္စိုပ္ကၜဳင္ေဗာ္ေရာင္ ဂြံတီေကတ္ ႏူညးမစုက္လုက္ကုႝေဗာ္ရ။
“ယဝ္ရ ပ႙ုကေလင္ဗတိုက္ေတွ္ ပ႙ုဒးပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္ ခိုဟ္ခိုဟ္ေဏာင္၊ ယဝ္ပ႙ုပေလဝ္လဝ္ ဟြံမြဲေတွ္ ပႜဲေပဲါဏံ ပ႙ုဒးဂိဂၜိဳင္ေဏာင္” သာ္ဝြံ သဂံင္ေဒံါဇူ ကေလင္စိုပ္ကၜဳင္ေဗာ္မြဲတၜ ဟီုရ။
“ပှာန္ပ႙ု ႏြံၐိုတ္ ၁၀၀၀ တၜ၊ ပႜဲဂွ္ေတွ္ ၐိုတ္ ၂၀၀ တၜဂွ္ သြက္ဂြံ႐ုဲစွ္ အရင္ဒပ္ပှာန္ဒၜဳက္ ႏြံမံင္ေဏာင္” သာ္ဝြံ ေကာန္သဂံင္မြဲတၜ ဟုီရ။
လဿဳဟ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပေလဝ္ပေလတ္လဝ္ သြက္ေသၢာံေဝင္ပှာန္ဒလုက္တုဲ ကုႝလဝ္ဘာ ကုေကာန္သၢံင္တံ နဲကဲေဝင္ပှာန္၊ နဲကဲစကာလြဟ္ေဇှာ္နာနာရ။ ယဝ္ရပှာန္ဗဿာတံ လုပ္ကၜဳင္ အပႜဲတိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိမၢး သြက္ေသၢာံပန္ဂွ္ေလဝ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ကုႝလဝ္ေစှာန္ကုႝ ေကာန္သၢံင္တံရ။
မြဲဒၿမိပ္ေဒံါပန္ေပွာ္ ဒးဆုႝဂဗကၜဳင္ အခက္အခုဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုီ လစြံစိုတ္ အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာကုီဂွ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ဗြဲမသကာတ္ျမဟ္ ပၚပဲါဟုီဂးဏာ ပႜဲအေသအဟာန္ကုီရ။
“ယဝ္ရ အလႝုအသ႘ပှာန္တံ ေသာင္ပု႙ကုႝလြဟ္ေတွ္ ပု႙ဂွ္ေလဝ္ သြက္ဂြံကေလင္တဝ္ေစှဟ္ဂွ္ ပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္ တုဲတုဲရ” သာ္ဝြံ ညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲဟံသာ ဟီုရ။
သြက္ေသၢာံပံင္ေကာံစုႝဒှာအာ ျဇဟတ္ဓရိုဟ္ ပေရင္ပှာန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အလုႝအသ႘ပှာန္ဂွ္ ကိုပ္ကၜာႏူ ဟြံစိုပ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ကႜင္ ပႜဲဂိတုေဖဖဝ္ဝါရ႘ ၁၆ (မာ္ ၁၃ မံက္) ဏံ ဂေကာံရပ္လြဟ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္ ၁၂ ဂေကာံတံ ပံင္ေတာဲတုဲ ဒက္ပတန္ကၜဳင္ “ကံင္ၿဇ႘ေဖတ္ဒရာ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ မည႘သဿဟ္” မြဲရ။ အပႜဲဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပါလုပ္တုဲ နာဲဟံသာ မဒွ္ညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဂွ္ ဒွ္ညးအုပ္ကာနာနာ ပႜဲကံင္ၿဇ႘ဂွ္ရ။
နကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံဒုင္တဲ အလႝုအသ႘တိုန္ကၜဳင္တဿိဂွ္ေရာင္၊ ဟိုတ္ႏူဒွ္အလုႝအသ႘ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ရုဲစွ္လဝ္ ဗြဲမသၜးပြး ဗဗြဲဓဝ္ ဟြံေသင္ဂွ္ရ ေသာင္ကလး ျပသှာေကာန္ဍဳင္အရင္ ဟြံမာန္ေရာင္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္တံ ပေတွ္ေကတ္လဝ္ရ။
ၐိုန္ဂွ္ေလဝ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေကုာံ ကႜိဳပ္သကိုပ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ ရုန္ဂစာန္မံင္ သြက္ေသၢာံေကာ္ သဘင္သ႘ကၜ႘ေပန္လုင္ ဒုတိယဂွ္ ထံက္အာဂလာန္ေရာင္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ဟုီရ။
ပႜဲတၛဲေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ဝြံ ႏူတမ္ဒပ္ ၅၊ တမ္ဒပ္ ၂၊ တမ္ဒပ္ ၉ ေကုာံ ဒပ္သၢံင္ျဗဵ ျဇဟတ္ပှာန္ ၁၃၅ တၜ ပၜဒပ္တုဲ ညးဍဳင္ကြာန္ ႏူေဒသနာနာ ၐိုတ္ ၃၀၀၀ တၜျပင္ တိုန္စိုပ္ရ။
ဗြဲေတဿင္ ႏူဍဳင္ေသံ ဂကူမန္၊ ဂကူေသံတံကုီ၊ ဌာန္ပရိုင္ေသံ Channel 3 ကုီ နကုႝကြ႘စက္ကာ ၄၆ ဖဍိဳက္ အၾကာအခက္အခုဲဂၜံင္ပေရံဂွ္ တိုန္စိုပ္ကၜဳင္ သဘင္အိုတ္ရ။
သၸအစာံကုႝ သမလ၊ ဝိမလ ေကာေဒံညးၐါ ပတန္ကၜဳင္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ ပႜဲသကၠရာဇ္သာသနာ ၁၁၁၆ မာ္မြဲေစြက္ေတံတုဲ ႏူသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၀၉ ေတံဂွ္ စေကၜာန္ကၜဳင္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ရ။
Short URL: http://mon.monnews.org/?p=1024

No comments:

Post a Comment