Tuesday, 11 January 2011

ဒြက္ေရွ္ေသွ္အလာံမန္

ရးနိဂုီရာဇာဝင္စရာဲဇုဇဗဵလပု႙ပတန္လဝ္ကုႝ ဆီပဠက္ၿပဲဂွ္ အာဲကဿာဲပု႙
ပႜဲစိုတ္သုီစ႐ုိတ္ဒးမင္မြဲ ဗၜးၐးေရာင္၊သြက္အိုတ္သုီရာင္ဆာဲပႜဲရးမည။
ဍႝဳဒှာဲဏအ္ မိက္္ဂြံဂြံဒြက္ေကာန္ဂကူမှးမၢး
အဓိပၸါယ္ ေကုာံ ပြံက္
တိဍာ္တြႝဳရးနိဂုီအိုတ္သုီတအ္ကုီ၊ ရာဇာဝင္ေတှာဝ္ဒေတာဝ္ဂကူပု႙တအ္ကုီ၊ စရာဲက်ာ္ႀသ႘ျပေဝဏ႘ေကာန္ဂကူပု႙တအ္ မပၲံ လိက္္ပတ္၊ ေယန္သှာင္အခိုက္ကှာ သုီဖအိုတ္တအ္ဂွ္ ဇုဇဗဵလပု႙ ဂိုတ္ဂစာန္ပတန္လဝ္ နကႝုဆီပဠက္ညးတအ္ေရာင္။ ပေရင္ဂိုတ္ဂစာန္ဇုဇဗဵလပု႙တအ္ဂွ္ ဒွ္အာဲကဿာဲပု႙တအ္ဖအိုတ္ရ။ ပု႙တအ္ဒးမင္မြဲအာဲကဿာဲ ႏူဇုဇဗဵလပု႙ သုီစိုတ္သုီစ႐ုိတ္ေရာင္။ အာဲကဿာဲပု႙တအ္ဂွ္ ဒးဗၜးၐးေရာင္။ တုဲပၜန္ ကြတ္ပညာအုိတ္သုီတအ္ဂွ္ ဒးႏြံပႜဲဍဳင္ရးမညပု႙ေရာင္။ ပိုန္ျဒပ္တအ္ေလဝ္ ဒးကဿိဳဟ္ေပင္ဒဿံင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။ ေဒၢတ္ျပဝမှိဟ္တအ္ေလဝ္ ဒးတပ္တးေယန္သှာင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။ ဇဿာပ္မှိဟ္ဟြံဟုီဂးညးအဲ ဒးမိပ္လဟိင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။
Copy From.........ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

No comments:

Post a Comment