Monday, 28 February 2011

စုႝဂကူမန္ ဗၜးၐး ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံသၜးလြဟ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကႝု ၆၄ ဝါ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ အေဃာကႜိဳက္သၠဳိပ္တံ ေရွ္ေသွ္မံင္အလံေကာန္ဂကူ
ဌာန္ပ႐ုိင္ဗၜးၐးမန္-လုကဵ ေကာန္ဂကူမန္တံ ဟြံဂြံအေခါင္ဗၜးၐးဏီ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံသၜးေကၜံ ဂၜံင္တရဵရပ္လြဟ္ဏီေရာင္ဂွ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိတံ ဟုီးဂးဏာ ပႜဲသဘင္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ မရႏုက္ကုႝ ၆၄ ဝါ မေကၜာန္ဗဒွ္ ပႜဲကြာန္ပှင္ဗိုန္ ဇေရင္တိဍာ္ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိရ။
“မိက္ဂြံေသာင္ ျပသှာပေရင္ဍဳင္ကြာန္ ၐိုဟ္ဟ္ႀသိဳဟ္ဟ္တဲု ပ႙ုေဒံါကၜဳင္ပန္ေပွာ္ကႝု အလႝုအသ႘ပှာန္ေဏာင္၊ ဆဂး ပု႙ဟြံဂြံကၜဳင္ အေခါင္ေသာင္ကလးပုဟ္” သာ္ဝြံ ဒု-ဥကၠဌ ဗဟုႝ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲရႆ ဟီုဏာ ပႜဲသဘင္ကှာဂွ္ရ။
“ေဍံ (အလႝုအသ႘ပှာန္ဗဿာ) ကႝုပ႙ု အပ္လြဟ္ကႝု ေဍံတံ၊ ဗုီဗုီဏံ ဆလအ္ေလဝ္ ပ႙ုဟြံေကၜာန္ပုဟ္၊ ပ႙ုပံင္ေတာဲကႝု ညးဍဳင္ကြာန္ပု႙တံတဲု ဒႝုကႝုဂြံအေခါင္ဗၜးၐးဂွ္ ပ႙ုဆက္လုပ္အာ ေပဲါဗတိုက္ရပ္လြဟ္ေဏာင္” သာ္ဝြံ နာဲရႆ ဆက္ဟီုရ။
ဂိတုေသပ္ေတမ္ပါ ၁ စြံလကၠရဵအိုတ္ ဒးအပ္လြဟ္ေရာင္၊ ယဝ္ရ ဟြံပအပ္မၢး ကေလင္စဿတ္သမၲီ ဂေကာံရပ္လြဟ္ပလုီပလာ္ အတိုင္ေၾတံေတံပၜန္ေရာင္ အလုႝအသ႘ပှာန္တံ ကုႝကၜဳင္ျဇဟတ္ဓရိုဟ္ဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံဒုင္တဲ ကေလင္ဏာအေရဝ္ ဗဗြဲေသှာဝ္တုဲ တင္တုပ္စိုတ္ ပေရင္ေဒံါပန္ေပွာ္ ႏူသှာံ ၁၉၉၅ ေတံဂွ္ေလဝ္ လုီလာ္ကၜဳင္ရ။
သြက္ဂြံတဝ္ေစှဟ္ကႝု အလႝုအသ႘ပှာန္ နကႝုပေရင္ပှာန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ဂွ္ေလဝ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္တုဲ ကေလင္ေကာ္လဝ္ သဂံင္ေဒံါဇူ မှဳံကုႝအေစာံစရာဲ ဗတိုက္ပှာန္တံရ။
ႀကဵႏူေဒံါပန္ေပွာ္လုီတဲု သဂံင္ေဒံါဇူ ၐိုတ္ ၁၀၀ တၜ ကေလင္စိုပ္ကၜဳင္ေဗာ္ေရာင္ ဂြံတီေကတ္ ႏူညးမစုက္လုက္ကုႝေဗာ္ရ။
“ယဝ္ရ ပ႙ုကေလင္ဗတိုက္ေတွ္ ပ႙ုဒးပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္ ခိုဟ္ခိုဟ္ေဏာင္၊ ယဝ္ပ႙ုပေလဝ္လဝ္ ဟြံမြဲေတွ္ ပႜဲေပဲါဏံ ပ႙ုဒးဂိဂၜိဳင္ေဏာင္” သာ္ဝြံ သဂံင္ေဒံါဇူ ကေလင္စိုပ္ကၜဳင္ေဗာ္မြဲတၜ ဟီုရ။
“ပှာန္ပ႙ု ႏြံၐိုတ္ ၁၀၀၀ တၜ၊ ပႜဲဂွ္ေတွ္ ၐိုတ္ ၂၀၀ တၜဂွ္ သြက္ဂြံ႐ုဲစွ္ အရင္ဒပ္ပှာန္ဒၜဳက္ ႏြံမံင္ေဏာင္” သာ္ဝြံ ေကာန္သဂံင္မြဲတၜ ဟုီရ။
လဿဳဟ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပေလဝ္ပေလတ္လဝ္ သြက္ေသၢာံေဝင္ပှာန္ဒလုက္တုဲ ကုႝလဝ္ဘာ ကုေကာန္သၢံင္တံ နဲကဲေဝင္ပှာန္၊ နဲကဲစကာလြဟ္ေဇှာ္နာနာရ။ ယဝ္ရပှာန္ဗဿာတံ လုပ္ကၜဳင္ အပႜဲတိဍာ္ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိမၢး သြက္ေသၢာံပန္ဂွ္ေလဝ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ကုႝလဝ္ေစှာန္ကုႝ ေကာန္သၢံင္တံရ။
မြဲဒၿမိပ္ေဒံါပန္ေပွာ္ ဒးဆုႝဂဗကၜဳင္ အခက္အခုဲပေရင္ဍဳင္ကြာန္ကုီ လစြံစိုတ္ အလုႝအသ႘ပှာန္ဗဿာကုီဂွ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ဗြဲမသကာတ္ျမဟ္ ပၚပဲါဟုီဂးဏာ ပႜဲအေသအဟာန္ကုီရ။
“ယဝ္ရ အလႝုအသ႘ပှာန္တံ ေသာင္ပု႙ကုႝလြဟ္ေတွ္ ပု႙ဂွ္ေလဝ္ သြက္ဂြံကေလင္တဝ္ေစှဟ္ဂွ္ ပေလဝ္ပေလတ္စလဝ္ တုဲတုဲရ” သာ္ဝြံ ညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ နာဲဟံသာ ဟီုရ။
သြက္ေသၢာံပံင္ေကာံစုႝဒှာအာ ျဇဟတ္ဓရိုဟ္ ပေရင္ပှာန္၊ ပေရင္ဍဳင္ကြာန္ အလုႝအသ႘ပှာန္ဂွ္ ကိုပ္ကၜာႏူ ဟြံစိုပ္တၛဲေကာန္ဂကူမန္ကႜင္ ပႜဲဂိတုေဖဖဝ္ဝါရ႘ ၁၆ (မာ္ ၁၃ မံက္) ဏံ ဂေကာံရပ္လြဟ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္ ၁၂ ဂေကာံတံ ပံင္ေတာဲတုဲ ဒက္ပတန္ကၜဳင္ “ကံင္ၿဇ႘ေဖတ္ဒရာ ဂကူေကာန္ဍဳင္အရင္ မည႘သဿဟ္” မြဲရ။ အပႜဲဂွ္ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ပါလုပ္တုဲ နာဲဟံသာ မဒွ္ညးအုပ္ကာနာနာ ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိဂွ္ ဒွ္ညးအုပ္ကာနာနာ ပႜဲကံင္ၿဇ႘ဂွ္ရ။
နကႝုေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ ဟြံဒုင္တဲ အလႝုအသ႘တိုန္ကၜဳင္တဿိဂွ္ေရာင္၊ ဟိုတ္ႏူဒွ္အလုႝအသ႘ ညးဍဳင္ကြာန္တံ ရုဲစွ္လဝ္ ဗြဲမသၜးပြး ဗဗြဲဓဝ္ ဟြံေသင္ဂွ္ရ ေသာင္ကလး ျပသှာေကာန္ဍဳင္အရင္ ဟြံမာန္ေရာင္ ကႜိဳပ္သၠိဳပ္ေဗာ္တံ ပေတွ္ေကတ္လဝ္ရ။
ၐိုန္ဂွ္ေလဝ္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ဒ႘မဝ္ကေရၿဇ႘ ေကုာံ ကႜိဳပ္သကိုပ္ ေကာန္ဍဳင္အရင္တံ ရုန္ဂစာန္မံင္ သြက္ေသၢာံေကာ္ သဘင္သ႘ကၜ႘ေပန္လုင္ ဒုတိယဂွ္ ထံက္အာဂလာန္ေရာင္ ကႜိဳပ္သကိုပ္ေဗာ္တံ ဟုီရ။
ပႜဲတၛဲေကာန္ဂကူမန္ဂွ္ဝြံ ႏူတမ္ဒပ္ ၅၊ တမ္ဒပ္ ၂၊ တမ္ဒပ္ ၉ ေကုာံ ဒပ္သၢံင္ျဗဵ ျဇဟတ္ပှာန္ ၁၃၅ တၜ ပၜဒပ္တုဲ ညးဍဳင္ကြာန္ ႏူေဒသနာနာ ၐိုတ္ ၃၀၀၀ တၜျပင္ တိုန္စိုပ္ရ။
ဗြဲေတဿင္ ႏူဍဳင္ေသံ ဂကူမန္၊ ဂကူေသံတံကုီ၊ ဌာန္ပရိုင္ေသံ Channel 3 ကုီ နကုႝကြ႘စက္ကာ ၄၆ ဖဍိဳက္ အၾကာအခက္အခုဲဂၜံင္ပေရံဂွ္ တိုန္စိုပ္ကၜဳင္ သဘင္အိုတ္ရ။
သၸအစာံကုႝ သမလ၊ ဝိမလ ေကာေဒံညးၐါ ပတန္ကၜဳင္ဍဳင္ဟံသာဝတ႘ ပႜဲသကၠရာဇ္သာသနာ ၁၁၁၆ မာ္မြဲေစြက္ေတံတုဲ ႏူသကၠရာဇ္ဍဳင္ ၁၃၀၉ ေတံဂွ္ စေကၜာန္ကၜဳင္ တၛဲေကာန္ဂကူမန္ရ။
Short URL: http://mon.monnews.org/?p=1024

Tuesday, 22 February 2011

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္မွူေဆာင္ ႏိုင္ထာ၀ရ ကြယ္လြန္

(၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ၊နာဂိုယာျမိဳ႔၊ ဂ်ပန္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားတို႔မွ စုေပါင္း၍ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို နာဂိုယာၿမိဳ႔ MOTOYAMA CO-PO 4F,ခမ္းမ၌ ယေန႔ အပိုင္း ၂ ပိုင္းခြဲကာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ မရေတာ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ယခုလို ျပည္တေနရာတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆို ေဆြေႏြးမႈမ်ား၊ မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈကို ပကတိအတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ ျပသႏိုင္မႈမ်ားျဖင့္ က်င္းပ ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားစြာ မလာေရာက္ႏိုင္လင့္ကစား  အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာအမွန္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ သိရွိခံစားရသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရ ျပည့္၀သည္ဟု  ပေလာင္အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုမိုင္ေက်ာ္ဦးက  ေျပာျပသြားသည္။

သမိုင္း အစစ္အမွန္ကို ေခတ္ကာလ အလိုက္ အပိုင္းအျခားျဖင့္ မြန္တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈ အေၾကာင္းႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားမ်ား ဆင္းသက္လာပံု၊ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကိုမင္း၀င္းေတဇ မွလည္ေကာင္း၊   မြန္ဘာသာ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တို႔တြင္ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို powerpoint ျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေန႔မ်ား ထံုးစံအတိုင္း ရိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားကို ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးခဲ့ျပီး မြန္အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓါတ္ကို တက္ၾကြေစေသာ မြန္အမ်ိဳးသား သီခ်င္းမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းေရးသားသူ-မိုင္ေက်ာ္ဦး၊ သန္႔မ်ိဳးေထြး

Monday, 7 February 2011

၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔

ပုညကာရီမြန္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔မွဦးစီး၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ 
က်င္းပလာခဲ႔သည္မွာ ယခုဆိုလ်ွင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ခဲ႔ျပီးျဖစ္သည္။
ယခုႏွစ္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔
နာဂိုယာျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေရာက္မြန္အမ်ိဳးသား
မ်ားအားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ႏွင္႔  ျပည္ေထာင္စုသား ညီအကို 
ေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုး မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္- 090-2252-1988 ၊ 080-1233-5760
                        080-3987-5612 ၊ 090-6092-3385

ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီအားျပန္လည္ေခၚေဝၚ

မင္းထက္ေအာင္(ေဖေဖၚဝါရီ-၄)။ ။ ယေန႔စစ္အစုိးရသတင္းစာမ်ားေဖၚျပခ်က္၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား မြန္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ဟု ေရးသားထားသည္ကုိ ဖတ္႐ွဳရသည္။

“မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္၊ မယ္တ႐ုိေက်းရြာ၌ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ညပုိင္းတြင္ မြန္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားရာ အျပစ္မဲ့ျပည္သူတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း” သတင္းေရးသားေဖၚျပသည္။

တဖန္ မြန္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ဆုိရာ၌ “မြန္ခြဲထြက္အဖြဲ႔မွတပ္စုမႉးအဆင့္႐ွိ ကုိရင္ေလး(ေခၚ) ကြန္ဟေပြး ဦးစီးအဖြဲ႔ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တပ္ခြဲမႉးအဆင့္႐ွိ ဘေက်ာ္ ဦးစီးအဖြဲ႔တုိ႔ နာရီဝက္နီးပါးခန္႔ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္” ဟု စစ္အစုိးရသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရအဆက္ဆက္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ဟု ေခၚေဝၚလာခဲ့ရာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ လက္႐ွိစစ္အစုိးရႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီအပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚလာခဲ့ၿပီး အဆုိပါေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔ေခၚဆုိမႈအသုံးအႏႈံး ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အပစ္ရပ္မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္(သုိ႔မဟုတ္) ဌာေနျပည္သူ႔စစ္တပ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္စစ္အစုိးရက အတင္းအၾကပ္ဖိအားေပးလာသျဖင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈ ပုိမုိျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၂၃) ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႕ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္၌ စစ္အစုိးရႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထပ္မံေတြ႔ဆုံရာတြင္ “လက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရးေဆာင္ရြက္မွဳကို (၁၊၉၊၂ဝ၁၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ လက္နက္ စြန္႔လႊတ္ေရးကိုေဆာင္ရြက္မွဳမျပဳဘဲ ထိုေန႔ထက္္ ေက်ာ္လြန္ကိုင္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ နဂိုလ္မူလလက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ အျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္မယ္ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔လဲဥပေဒအရ တရားဝင္ဆက္ဆံခြင့္ မရွိေတာ့ေၾကာင္း” စစ္အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ယခင္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“ေသာင္းက်န္းသူလုိ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရကေခၚေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားေတြမွာက်ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားလုိ႔ေခၚၾကတယ္၊ အမွန္တကယ္ ဘယ္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက တုိင္းရင္းသားေဒသကုိလာေရာက္ၿပီး ေသာင္းက်န္းေနတယ္ဆုိတာ အခုလက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္စစ္ပြဲေတြက သက္ေသေတြပဲ” ဟု ဘုရားသုံးဆူေဒသ႐ွိ အမည္မေဖၚလုိေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္ဆရာေတာ္တပါးက ႁမြက္ဆုိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ စစ္အစုိးရသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေကအုိင္အုိကခ်င္အဖြဲ႔အား ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းဟုေရးသားခဲ့သည္ကုိ ယခင္သတင္းမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ေကအုိင္အုိ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ေကအဲန္ယူကရင့္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီတုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ႔ျပဳထားၾကသည္။

လက္႐ွိကာလတြင္ စစ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တဖက္ႏွင့္တဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေသးေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေျပာျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။
  မွတ္ခ်က္။....။ကာင္း၀ါသတင္းဌာန ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။