Tuesday, 11 January 2011

ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာ ဦးစီးတပ္ဖြဲ႔မြန္ျပည္သစ္ပါတီထံျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ

မင္းထက္ေအာင္(ဇန္နဝါရီ-၁၁)။     ။ ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာ ဦးစီးသည့္မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ယခုသီတင္းပတ္၌ မိခင္မြန္ျပည္သစ္ပါတီသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း ကာယကံ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။

Jalon Htaw
ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာ
“စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စစ္အစုိးရနဲ႔မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈပ်က္ျပယ္သြားၿပီလုိ႔ သိရတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး ပါတီကုိျပန္ဝင္လာတာျဖစ္တယ္” ဟု ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔၌ ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာ ဦးစီးၿပီးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ႏွင့္အတူ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွခြဲထြက္ကာ ေရးေတာင္ပုိင္းေဒသႏွင့္ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္တဝုိက္တြင္လႈပ္႐ွားရင္း စစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔အား ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အပစ္ရပ္စဲတဲ့ကာလမွလည္း မြန္ေဒသအခ်ဳိ႕မွာ စစ္အစုိးရကလူ႔အခြင့္အေရးေတြေျဗာင္ေျဗာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာကုိမခံမရပ္ႏုိင္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာက ဆက္ေျပာသည္။

“သူတုိ႔ခုလုိဝင္လာတာအင္အား ၂၇ ေယာက္နဲ႔လက္နက္အျပည့္အစုံပါလာတာကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ပါၿပီ၊ ေနာက္လက္က်န္ေတြကုိေတာ့ ဗဟုိကအတည္မျပဳႏုိင္ေသးဘူး” ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုိင္တလညီက ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္အပစ္ရပ္စဲသည့္ကာလတေလွ်ာက္တြင္ လက္မခံႏုိင္သျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ၃ ဖြဲ႔ခြဲထြက္မႈမ်ား႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္တလညီက ဆက္ေျပာသည္။

၄င္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ ၿမိတ္ခ႐ုိင္တပ္ဖြဲ႔၊ ဗုိလ္မႉႀကီးပန္းၫြန္႔ဦးစီးသည့္ ဟံသာဝတီျပန္လည္ထူေထာင္ေရးပါတီႏွင့္ ဗုိလ္မႉးဂ်လြမ္းေထာဦးစီးသည့္အဖြဲ႔မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အျခား မြန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွခြဲထြက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မြန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ငယ္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေျပာသည္။

မွတ္ခ်က္။....။http://www.kaowao.org/b/2011news-january-11.php မွကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဒြက္ေရွ္ေသွ္အလာံမန္

ရးနိဂုီရာဇာဝင္စရာဲဇုဇဗဵလပု႙ပတန္လဝ္ကုႝ ဆီပဠက္ၿပဲဂွ္ အာဲကဿာဲပု႙
ပႜဲစိုတ္သုီစ႐ုိတ္ဒးမင္မြဲ ဗၜးၐးေရာင္၊သြက္အိုတ္သုီရာင္ဆာဲပႜဲရးမည။
ဍႝဳဒှာဲဏအ္ မိက္္ဂြံဂြံဒြက္ေကာန္ဂကူမှးမၢး
အဓိပၸါယ္ ေကုာံ ပြံက္
တိဍာ္တြႝဳရးနိဂုီအိုတ္သုီတအ္ကုီ၊ ရာဇာဝင္ေတှာဝ္ဒေတာဝ္ဂကူပု႙တအ္ကုီ၊ စရာဲက်ာ္ႀသ႘ျပေဝဏ႘ေကာန္ဂကူပု႙တအ္ မပၲံ လိက္္ပတ္၊ ေယန္သှာင္အခိုက္ကှာ သုီဖအိုတ္တအ္ဂွ္ ဇုဇဗဵလပု႙ ဂိုတ္ဂစာန္ပတန္လဝ္ နကႝုဆီပဠက္ညးတအ္ေရာင္။ ပေရင္ဂိုတ္ဂစာန္ဇုဇဗဵလပု႙တအ္ဂွ္ ဒွ္အာဲကဿာဲပု႙တအ္ဖအိုတ္ရ။ ပု႙တအ္ဒးမင္မြဲအာဲကဿာဲ ႏူဇုဇဗဵလပု႙ သုီစိုတ္သုီစ႐ုိတ္ေရာင္။ အာဲကဿာဲပု႙တအ္ဂွ္ ဒးဗၜးၐးေရာင္။ တုဲပၜန္ ကြတ္ပညာအုိတ္သုီတအ္ဂွ္ ဒးႏြံပႜဲဍဳင္ရးမညပု႙ေရာင္။ ပိုန္ျဒပ္တအ္ေလဝ္ ဒးကဿိဳဟ္ေပင္ဒဿံင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။ ေဒၢတ္ျပဝမှိဟ္တအ္ေလဝ္ ဒးတပ္တးေယန္သှာင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။ ဇဿာပ္မှိဟ္ဟြံဟုီဂးညးအဲ ဒးမိပ္လဟိင္ ပႜဲဍဳင္ရးမညေရာင္။
Copy From.........ေဗာ္ဍဳင္မန္တဿိ

ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ အခ်က္အလက္မွားေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ကထုတ္ျပန္

ျခာဟြံလအ္ ကဝးဒြက္တဿိ ပါေမာကၡဆာန္ တိတ္ေဏာင္

စၜန္ထဝ္ - သဿာဒေယွ္ဒြက္မန္ဒယွ္ ပါေမာကၡဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ကဝးဓါတ္တဿိ မှံဳယဿဳ “ႏြံမံင္ဏီ” ဂွ္ ပႜဲဂိတုဂ်ာႏၷဝါရ႘ ၁၅ ဏံ ၾတးပတိတ္ဏာကႝု ပုရိသာတ္ေကာန္ဂကူမန္တံေရာင္ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ကဝးတိတ္တဿိလဿဳဟ္ဏံဂွ္ ရန္လဝ္ သြက္ဂြံပတိတ္ ပႜဲသှာံ ၂၀၁၀ ကီုေလဝ္ ဟိုတ္ႏူခက္ခဲုကႝု ပေရင္ၾသန္တဲု ဒးလဇဲုအာေရာင္ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
“ဒြက္ဂွ္ စ႘ဇန္လဝ္ တဲုတဲုမံင္ရ၊ ဒးဟီုတပ္ပ္ေတွ္ ၾသန္ေလဝ္၊ လဿဳဟ္ေတွ္ တၜမူ တိုင္ပၠဵကႝု စဵနာဲတံ ပတိတ္ကႝုၾသန္တဲုေတွ္ အာစာေကှဟ္ ဇာတိနာဲ စ႘ဇန္ကႝုလဝ္ရ” သာ္ဏံ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ၐိုန္ရ ညးတှဟ္ ကမၜက္မံင္ ဂကူမန္ကီုေလဝ္ ဂကူမန္ဂွ္ ဟြံအိုတ္ဏီတဲု ႏြံမံင္ဏီဖိုဟ္ေရာင္ဂွ္ ပံက္အဓိပၸါယ္ ခ်ဴဇန္လဝ္ ပႜဲကႜိဳပ္ကဝးဒြက္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဂွ္ရ။
“ယဝ္ရဟီုကႝု ပေရင္ေကာန္ဂကူမန္ေတွ္ ဂကူမန္ပ႙ုဂွ္ ညးတှဟ္ကမၜက္ေလဝ္ ေဍံဟြံကၜက္ပုဟ္္၊ ဂကူပ႙ုဂွ္ ႏြံမံင္ဏီ၊ ဒးဟီုေတွ္ ႏြံမံင္စုင္ေလဝ္၊ အိုတ္ေကှာတ္ ဒးသေရာပ္တဲုဟီုေတွ္ မန္ဂွ္ဟြံအိုတ္အာပုဟ္ မန္ဂွ္ ႏြံမံင္ဏီ၊ အဓိပၸါယ္ေဍံ ဗီုဂွ္” သာ္ဏံ ပါေမာကၡဆာန္ ဟီုရ။
ၐိုန္ရကဝးကူဆာဲ ကဝ္ပ႘ (copy) ပႜဲေခတ္ေအန္တာနိတ္ဏံ ဒယွ္မံင္တဲု ရဲပတိတ္ကဝးတံ ပရဲဟြံမြဲကီုေလဝ္ မိက္ဂြံပတိတ္ပရဲ ပေရင္ဂကူတဲု မၵးပတိတ္ကဝးဏံေရာင္ တၜမူ နာဲတိုင္ပၠဵ ဟီုရ။
“ေခတ္လဿဳဟ္ဂွ္ ေခတ္ကူဆာဲကဝးပေတာံ ေခတ္ေဍံတဵတက္မံင္ဂွ္တီမံင္ရ၊ ပ႙ုပတိတ္ကဝးမြဲဂွ္ အဓိကေဍံ မင္စဿ႘စပရဲတိတ္ ဟြံေသင္ပုဟ္၊ အဓိကမင္စဿ႘စ ပရဲအႏုသုခုမ၊ မြဲပၜန္ဂွ္ လတူဂကူပ႙ု ပ႙ုဂြံဆဝ္မၛဳဟ္ဏာ၊ အဓိက ပ႙ုေကတ္ပရဲ လတူဏံရေဏာင္” သာ္ဏံ တၜမူ နာဲတိုင္ပၠဵ ဟီုရ။
ပဲႜကဝးဓါတ္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဏံဂွ္ ဒြက္ပေရင္ဆာန္ေလဝ္ႏြံ၊ ပေရင္ဘဝေလဝ္ပါတဲု၊ ပေရင္စိုတ္ဓါတ္ဆာန္ဂကူေလဝ္ ပါမံင္ကီုရ။
ကဝးဓါတ္ “ႏြံမံင္ဏီ” ဏံဂွ္ သုင္ေစာဲလဝ္ အခိုက္ေကၜာန္ (Tune) နကႝုအလႝုဇကုဖအိုတ္တဲု ပါေမာကၡဆာန္ကႝု ဂမၻ႘ဆာန္တံ ဒယွ္လဝ္ရ။ ပါေမာကၡဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ၈ ဒြက္၊ ဂမၻ႘ဆာန္ ဒေယွ္လဝ္ ၄ ဒြက္တဲု ဒြက္ဂေကာံ ပါလုပ္ မြဲဒြက္ရ။
ပႜဲကဝးဂွ္ေတွ္ အၥာေကှဟ္ဒယွ္ေခမာနန္၊ ဗၜာဲမန္လြ႘ရတ္၊ ဒ႑ာရ႘၊ ဇာတိနာဲ၊ မန္နာဲဆာန္၊ ပါရဂူဟံသာ၊ ပါေမာကၡဆာန္တံ ခ်ဴဇန္လဝ္ရ။
ကံက္နုက္နင္ႏူ: http://mon.monnews.org/?p=801 ဏံရ